VBM Consulting
 

Analiza stanu aktualnego

Analiza stanu aktualnego spółki (zdjęcie fotograficzne as it is)

Działalność gospodarczą cechuje duża bezwładność i ciągłość zjawisk. Przyszłość gospodarcza z jest osadzona swoimi korzeniami w konkretnej rzeczywistości rynkowej i zwykle jest kontynuacją osiąganych historycznie wyników, dlatego pierwszym etapem opracowania strategii jest zawsze dokładna analiza stanu biznesowego i finansowego spółki w dwóch ostatnich latach. Powyższa analiza stanie się bazą do opracowania strategii rynkowych i produktowych na przyszłe lata.

W ramach analizy stanu aktualnego wykonaujemy następujące analizy:

 • Analiza modelu biznesowego spółki
 • Analiza struktury organizacyjnej spółki
 • Analiza otoczenia rynkowego
 • Analiza oferty produktowej oraz rynków docelowych (geograficznie oraz segmentowo)
 • Opracowanie matrycy produktowo-segmentowej
 • Zdefiniowanie nisz strategicznych
 • Analiza elementów łańcucha wartości spółki
 • Budowa modelu finansowego i wypełnienie go danymi historycznymi

 

Mapa rynku i matryca produktowo-segmentowa

W ramach analizy otoczenia rynkowego oraz oferty produktowej spółki opracowana zostanie systematyka usługowo/produktowa (określone zostaną główne linie biznesowe) oraz segmentowa (główne rynki docelowe). Na podstawie tego podziału powstaną dwa elementy:

 • Mapa rynku prezentująca wielkość poszczególnych nisz, przy czym nisza rozumiana jest tu jako sprzedaż konkretnej grupy produktowej do konkretnego segmentu)
 • Matryca przychodowo-segmentowa prezentująca w identycznym podziale dane przychodowe oraz dane o zrealizowanej masie marży w poszczególnych niszach

 

Nisze strategiczne

Na podstawie mapy rynku oraz matrycy przychodów możliwa staje się identyfikacja nisz strategicznych. Kryteria kwalifikujące daną niszę jako strategiczną mogą być różne i uzależnione są od specyfiki rynku, fazy jego rozwoju. Przykładowe kryteria:

 • Znaczący udział niszy w przychodach / masie marży firmy
 • Znacząca wielkość niszy
 • Wysoka dynamika wzrostu niszy
 • Niski stopień koncentracji konkurencji w niszy
 • Atrakcyjność niszy wynikająca z unikalnych kompetencji firmy
 • Atrakcyjność niszy wynikająca z trendów rynkowych w innych krajach

 

Analiza łańcucha wartości

Dodatkowym wymiarem analizy stanu aktualnego spółki jest identyfikacja wszystkich elementów łańcucha wartości. Konieczne jest rozpoznanie wszystkich ogniw, także tych, które aktualnie stanowią otoczenie zewnętrzne spółki (np. dostawcy surowców, detaliści, itd.). Celem analizy jest oszacowanie poziomów marży realizowanej przez poszczególne ogniwa i identyfikacja miejsc o najwyższej rentowności. Analiza daje podstawy do dalszej integracji pionowej w ramach łańcucha wartości (backward lub forward integration).

Łańcuch wartości

 

Zobacz także: Strategia wzrostu