VBM Consulting
 

Zarządzanie finansami

Strategia działu finansowego

Controlling

Księgowość korzystająca najczęściej z różnorodnych systemów finansowo - księgowych (tzw. FK) zajmuje się dostarczaniem kadrze menedżerskiej informacji i raportów dotyczących przeszłości firmy. Na podstawie tych danych można ocenić wyniki przedsiębiorstwa oraz ich dynamikę, niewiele mówią one jednak o efektywności zarządzania firmą. Aby móc ocenić sprawność działania kadry menedżerskiej należy dokonać porównania planu, który został wyznaczony firmie z rzeczywiście osiągniętymi wynikami. Na podstawie wcześnie wykrytych odchyleń możliwe jest dokonanie takich modyfikacji w planie strategicznym, aby docelowo osiągnąć pierwotnie ustalone cele przedsiębiorstwa. Wczesne wykrywanie takich odchyleń jest domeną controllingu.

Wymiary strategii finansowej

Podstawą Value Based Management jest spójność wszystkich elementów strategii firmy, w tym przede wszystkim strategii rynkowej i produktowej z zarządzaniem finansami (w tym system budżetowania oraz kontrolingu):

  • Spójność katalogu produktów (grupy produktowe, grupy asortymentowe, produkty)
  • Spójność katalogu rynków (regiony, podregiony, kraje, segmenty i kanały)
  • Spójność katalogu procesów oraz czynności (activities)

Dobrze przygotowane wymiary tzw. kostki kontrolingowej pozwalają na przypisanie każdego elementu kosztowego i przychodowego do wcześniej zdefiniowanej kategorii kosztowej. Przykładowe elementy wielowymiarowej kostki kontrolingowej:

Koszt X = [Produkt; Rynek; Segment; Proces; Typ kosztu; Okres rozliczeniowy]

Od planu strategicznego do controllingu

Istotne jest rozróżnienie trzech poziomów zarządzania firmą w wymiarze finansowym. Na najwyższym poziomie ogólności znajduje się plan strategiczny rozpisywany najczęściej w perspektywie trzyletniej. Zawiera zagregowane do lat prognozy przychodów i kosztów. Plan strategiczny uszczegóławiany jest dla najbliższego roku w postaci budżetu. Budżet często posiada dokładnie te same wymiary, co plan strategiczny, dane jednak zagregowane są do miesięcy. W miarę realizacji budżetu dane finansowe rejestrowane są na bieżąco w systemie controllingowym.

Istotą controllingu jest ciągłe porównywanie realizacji z wielkościami planowanymi. Sterowanie przedsiębiorstwem przez kadrę menedżerską polega między innymi na minimalizacji powstających odchyleń.


Oferta VBM Consulting obejmuje:

  • Wsparcie w zakresie opracowania wymiarów kostki controllingowej
  • Wsparcia w zakresie opracowania wieloletniego modelu finansowego
  • Opracowanie kształtu raportów controllingowych
  • Wsparcie w zakresie wyboru systemu informatycznego wspomagającego proces controllingu w tym projektowanie założeń dla hurtowni danych
  • Wsparcie w zakresie opracowania analizy przedwdrożeniowej (wymagania merytoryczne dla systemu)
  • Konsultacje w zakresie wdrożenia systemu informatycznego (koordynacja prac firmy wdrożeniowej)

Zobacz także: strategia działów operacyjnych