VBM Consulting
 
VBM Consulting » ZAKRES USŁUG DORADCZYCH » Value Based M&A Growth

Value Based M&A Growth (fuzje i przejęcia)

Strategia rozwoju poprzez fuzje i akwizycje

Strategia rozwoju firmy może być realizowana w dwojaki sposób:

 • W drodze rozwoju organicznego (własnymi siłami)
 • W drodze fuzji lub akwizycji (przejmowanie innych spółek)

Kryterium wyboru jednej z tych dwóch opcji jest wpływ na wartość spółki oszacowaną metodami DCF lub EVA.

rozwój poprzez akwizycje

Istotnym elementem poprzedzającym wybór strategii rozwoju poprzez akwizycję jest:

 • Przygotowanie listy potencjalnych celów akwizycyjnych
 • Szczegółowa analiza biznesowa wybranych podmiotów
 • Szczegółowa analiza finansowa przyszłych efektów akwizycji

Często wejście na nowe rynki, szczególnie te charakteryzujące się wysoką koncentracją konkurencji, nie jest możliwe drogą organiczną. W takim przypadku szczególnie należy rozważyć rozwój poprzez akwizycję.

Zaletą takiej drogi jest między innymi:

 • Krótki czas wejścia na rynek (time-to-market)
 • Przejęcie określonego udziału w rynku lokalnym,
 • Przejęcie relacji z kanałami dystrybucji oraz klientami,
 • Możliwość efektywnego wykorzystania zasobów połączonych spółek (synergia)
  • W tym także zasobów niematerialnych jak kadra zarządzająca
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty (gotowe) i usługi
 • Przejęcie nowych, znanych marek (brak konieczności ponoszenia wydatków na promocję nowych marek)

 Decyzja dotyczą akwizycji lokalnej spółki musi być poprzedzona szczegółową analizą, w skład której między innymi wchodzi:

 • Analiza znaczenia odległości geograficznej pod kątem optymalizacji kosztów zarządzania oraz współpracy z przejmowaną / łączoną spółką
 • Znaczenie podobieństwa profilu spółki
 • Analiza zagrożeń wynikających z potencjalnego kanibalizmu produktowego i rynkowego (przede wszystkim w zakresie marek, których właścicielem jest przejmowana spółka)
 • Analiza synergii produktowej i rynkowej
 • Analiza materialnych i niematerialnych zasobów spółki do przejęcia lub fuzji, w tym także elementów kapitału intelektualnego, takich jak zasoby kompetencyjne, patenty, znaki towarowe, itd. (zobacz także: IC/KM
 • Porównanie specyfiki kultur organizacji potencjalnie łączonych organizmów i identyfikacja różnic i ryzyk niepowodzenia z nich wynikających
 • Analiza ogólnej „chemii” pomiędzy udziałowcami oraz zarządami obu spółek
 • Posiadanie wspólnej wizji oraz jednolitego rozumienia celów stawianych zdefiniowanych i uzgodnionych jeszcze przed przejęciem lub fuzją

Procedurą pozwalająca ocenić potencjalne ryzyka oraz szanse wynikające z połączenia lub przejęcia innej spółki jest analiza Due Diligence, która jest nieodłącznym elementem poprzedzającym dokonywanie strategicznych transakcji kapitałowych.

Wyniki badań wskazują, że ponad połowa porażek w zakresie fuzji i przejęć jest następstwem niewłaściwego podejścia w fazie przygotowawczej i błędów w fazie integracji. Główne z nich to nietrafna ocena rynku, wybór niewłaściwego partnera, znaczące różnice w typie kultury organizacji, zgromadzenie niewystarczającej ilości informacji, nieuwzględnienie możliwych zmian w otoczeniu, nieodpowiedni sposób połączenia (a w rezultacie brak efektu synergii).


Wsparcie VBMC

VBM Consulting oferuje: