VBM Consulting
 

Modele wyceny

Wieloletni model finansowy

Nierozłącznym elementem wszelkich strategii rozwoju (czy to organicznego, czy poprzez akwizycję lub IPO) jest finansowe zwymiarowanie planu strategicznego. Do tego celu służy wieloletni model finansowy opracowany na podstawie danych historycznych, wartości zaprojektowanych parametrów operacyjnych KPI (Key Performance Indicators) oraz założeń opracowanych w  strategii rynkowej.

Model finansowy zawiera m.in.:

 • Matrycę produktowo-rynkową przychodów spółki
 • Koszty bezpośrednie zewnętrzne i wewnętrzne związane z zaplanowanymi przychodami
 • Rachunki wyników dla poszczególnych business units
 • Koszty G&A oraz S&M
 • Rachunek zysków i strat dla całej firmy
 • Bilans i cash flow

Wycena wartości Spółki

Na podstawie przygotowanego modelu finansowego lub danych dostarczonych przez Zarząd Spółki firma VBM Consulting dokonuje wyceny wartości Spółki z wykorzystanie następujących metod:

 • Metody wyceny wartości fundamentalnej:
 • Metoda DCF (Discounted Cash Flows)
 • Metoda APV (Adjusted Present Value)
 • Metoda EVA (Economic Value Added)
 • Metody wyceny wartości rynkowej:
 • Metoda porównawcza

Oferta VBM Consulting w zakresie opracowania modelu finansowego i wyceny:

 • Opracowanie planów przychodów na podstawie danych dostarczonych przez Spółkę lub w oparciu o wyniki opracowanej strategii wieloletniej
 • Zaprojektowanie modelu finansowego opisującego kompleksowo działalność Spółki ze szczególnych uwzględnieniem kluczowych Business Units (osobne rachunki wyników dla linii biznesowych)
 • Zasilenie modelu danymi historycznymi na podstawie sprawozdań Spółki oraz zamodelowanie danych w perspektywie kilkuletniej
 • Przygotowanie wyceny wartości spółki wybranymi metodami po uprzednim zastosowaniu odpowiednich parametrów w tym właściwych mnożników rynkowych oraz odzwierciedlających ryzyka rynkowe i specyficzne dla Spółki stóp dyskontowych
 • Testy na utratę wartości

Zobacz także: zarządzanie ryzykiem