VBM Consulting
 

Value Based Risk Management (zarządzanie ryzykiem finansowym)

WACC (Weighted Average Cost of Capital) to koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym.