VBM Consulting
 
VBM Consulting » ZAKRES USŁUG DORADCZYCH » WdroĹźenie strategii

WdroĹźenie strategii

Od strategii do realizacji - wprowadzenie

Opracowanie strategii wzrostu pozwala na określenie kierunku, w którym spółka będzie zmierzać w najbliższym czasie. Strategia określa także ogólne cele, takie jak wzrost przychodów, rentowności, udziału w rynku, itd. Dokumenty opracowywane na poziomie strategicznym nie zawierają z reguły szczegółowego planu realizacji założonej strategii. Łącznikiem między operacyjnymi działaniami, a założeniami strategicznymi jest tzw. plan działań (action plan), którego zadaniem jest dekompozycja strategicznych celów globalnych, często o charakterze jakościowym, na cele częściowe, mierzalne.


Od zrównoważonej karty wyników…

Koncepcją często stosowaną w procesie opracowywania planu działań jest Zrównoważona Karta Wyników (Balance Scorecard) opracowana przez R. Kaplana i D. Nortona. Zbieżność koncepcji BSC oraz VBM polega na uwzględnieniu zarówno czynników finansowych, jak i pozafinansowych (strategie rynkowe, produktowe, reorganizacji wewnętrznej) do całościowego opisu organizacji (jej aktualnego i docelowego stanu).
BSC pozwala na przedstawienie opracowanej strategii wieloletniej spółki w postaci mierzalnych celów podzielonych na cztery grupy, tzw. perspektywy BSC: finansową, klientów, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Aby możliwe było monitorowanie procesu realizacji strategii, każdemu celowi przypisywane są odpowiednie KPI.

Źródło: The dynamics of value creation: mapping your intellectual performance drivers,
Bernard Marr, Giovanni Schiuma, Andy Neely,
Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 No. 2, 2004

  ... do autorskiej metodyki

Zrównoważona Karta Wyników pomimo swych niezaprzeczalnych zalet jest metodyką skomplikowaną i trudną do wdrożenia, przeznaczoną głównie dla dużych organizacji. Zarządzanie nią wymaga także odpowiednich narzędzi informatycznych. Realizując kolejne projekty ze spółkami różnej wielkości oraz z różnych sektorów wypracowaliśmy swego rodzaju autorską metodykę zarządzania procesem realizacji strategii. Bazuje ona na kluczowych założeniach BSC, ale sprawdza się z powodzeniem także w mniejszych spółkach i zarządzanie nią nie wymaga wsparcia ze strony dodatkowych narzędzi informatycznych.

Nasza metodyka bazuje na dwóch podstawowych elementach:

 • Mapa strategii (graficzne i logiczne przedstawienie strategii rozwoju zgodnie z perspektywami BSC)
 • Action Plan (zejście do poziomu mierzalnych zadań składających się na realizację strategii)

Mapa strategii

Strategia rozwoju zawiera elementy dotykające niemal każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa: od oferty produktowej, poprzez proces sprzedaży i realizację, aż po wsparcie administracyjne. Mapa strategii pomaga dokonać segmentacji tych elementów zgodnie z perspektywami metodyki BSC: finansowej, klienckiej, organizacyjnej oraz rozwoju. W pierwszej kolejności do poszczególnych perspektyw przypisane zostają cele strategiczne, czyli faktyczne zalecenie wynikające ze strategii rozwoju, np. wzrost sprzedaży w roku X o y%, wejście na rynek zagraniczny w roku X, itd. Następnie każdy cel rozpisany zostaje na szereg projektów, których realizacja zagwarantuje jednocześnie realizację celu. W przypadku bardzo rozbudowanych strategii (np. wieloletniej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej) wprowadza się jeszcze jeden poziom w postaci podprojektów. Projekty lub podprojekty (w zależności od liczby poziomów w mapie strategii) rozpisywane są w dalszym etapie na zadania, co jest istotą Action Planu opisanego poniżej.

Poza segmentacją i uporządkowaniem celów strategicznych rozpisanych na projekty i podprojekty, mapa strategii pozwala dodatkowo na zdefiniowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Ma to bardzo szczególne znaczenie w procesie późniejszego opracowywania Action Planu i pozwala na łatwe zdefiniowanie etapów poprzedzających dany projekt, jak i po nim następujących. Dokładne zdefiniowanie zależności na wszystkich poziomach (od celów do zadań) ma kluczowe znaczenie przy późniejszym procesie zarządzania realizacją strategii, w przypadku opóźnienia odnotowanego w ramach jednego zadania możliwe jest szybkie dokonanie przesunięć czasowych w ramach całej mapy strategii.
 

Przykładowy wygląd rozbudowanej mapy strategii dla Grupy Kapitałowej:

Action Plan

Zadaniem Action Planu jest dekompozycja strategii wieloletniej (a konkretnie poszczególnych podprojektów w strukturze mapy strategii) na mierzalne zadania do realizacji.
 

Action Plan wskazuje:

 • Co należy zrobić (jakie zadanie zrealizować)
 • Kto jest za dane działania odpowiedzialny
 • W jakim terminie powinny być zrealizowane
 • Jaki mają charakter (jednorazowy, powtarzalny, ciągły)
 • Jaki jest budżet danego zadania

Zadaniem Action Planu jest także dostarczenie narzędzia pozwalającego mierzyć stopień realizacji strategii, dlatego do każdego zadania przypisany może być odpowiedni KPI. Zadania określane w Action Planie powinny być zgodne z koncepcją SMART.
 

Definicja koncepcji SMART. na podstawie Wikipedii:

S.M.A.R.T. to koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowane zadanie powinno być:

 • Proste  (Simple) - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację,
 • Mierzalne (Measurable) - a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji,
 • Osiągalne (Achievable) - inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
 • Istotne (Relevant) - cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
 • Określone w czasie (Timely defined) - cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

W czasie realizacji podobnych projektów wypracowaliśmy arkusz pozwalający na zarządzanie zadaniami zgodnie z koncepcją SMART.